Home งานสอน ระดับปริญญาตรี ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด59

Main Menu

แผนการสอนรายวิชา

ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด59 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 October 2011 07:23

การเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด 2559

ตารางเรียน วิชา 471 231 ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
ตารางเรียน วิชา 471 232 ปฏิบัติการไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

แผนการสอน (มคอ3) รายวิชา 471 231 ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
แผนการสอน (มคอ3) รายวิชา 471 232 ปฏิบัติการไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 

แผนการสอนรายชั่วโมง วิชา 471 231 ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
แผนการสอนรายชั่วโมง วิชา 471 232 ปฏิบัติการไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

เอกสารประกอบการบรรยาย
1.ฟิสิกส์และหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือฯ ไฟฟ้าบำบัด
2.อิเล็กทรอกนิกส์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
3.กระแสไฟฟ้าและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
4.ชนิดของกระแสและเทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
5.การกระตุ้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
6.การกระตุ้นเพื่อระงับปวดและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
7.หลักการตรวจประสาท กล้ามเนื้อ ด้วย EMG แบบขั้วภายนอก SD curve และ NCV

 

 

เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
1.หลักการกระตุ้นไฟฟ้าพื้นฐานและเทคนิคการกระตุ้นฯ
2.การหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดี
3.การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาททางคลินิก
   กระแส TENS
   กระแส Diadynamic
   กระแส High Voltage
   กระแส Interferent
4.การระงับปวดด้วยกระแสไฟฟ้า
   ตำแหน่งวางขั้วกระตุ้นเพื่อลดปวด

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม
1.ไฟฟ้า แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
2.การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ
3.การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าฯ
4.การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง
5.การระงับปวดด้วยกระแสไฟฟ้า
6.การตรวจประสาทกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

facebook:
   ไฟฟ้าบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 

สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน
1.หลักการและเทคนิคพื้นฐานการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
2.
การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
3.การกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า
4.การทำเส้นโค้งเอสดี
5.ชนิดกระแสไฟฟ้าที่นิยมใช้กระตุ้นทางกายภาพบำบัด 
6.ปฏิบัติการ การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงที่ปล่อยเป็นช่วงๆ (IDC)

Last Updated on Tuesday, 24 January 2017 07:10