หน้าหลัก
 
รายละเอียดโครงการ
 
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
 
กำหนดการการจัดอบรม
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรบ
 
กำหนดการเเละขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประชุม
 
การส่งบทคัดย่อเเละบทความวิจัย
 
สถานที่จัดประชุม:
ห้องมงกุฎเพชร โรงเเรมโฆษะ 250-252 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 40000
Phone: +66 4332 0320
Fax: +66 4322 5013
E-mail: reservations@kosahotel.com
Website: www.kosahotel.com
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด: คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศขยายเวลาในการลงทะเบียนจนถึงวันที่ 13 ก.ค. 2561

-------------------------

1.  หลักการและเหตุผล
     คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และมีภาระหน้าที่หลักในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับคนไข้ ทั้งในด้านการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วย หรือช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการต่อไป นอกจากการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ นับเป็นอีกสิ่งที่มีความจำเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและการให้บริการต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งครบ 40 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนานวัตกรรมในการเป็นเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดยุคไทยแลนด์ 4.0 อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

2.  วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดเข้าใจมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ
 2.2 เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดมีแนวทางในการนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
3. วิธีการประชุม
          3.1 การบรรยายและการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
          3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ระยะเวลาและสถานที่
    วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม
     นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร?การแพทย? เจ?าพนักงานวิทยาศาสตร?การแพทย? ศิษย?เก?าคณะเทคนิคการแพทย? และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด?านเวชศาสตร?ชันสูตร และผู้สนใจ

6. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
    ทั้งหมดประมาณ 200 คน

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและการให้บริการทางวิชาชีพ


       

 

                                                                                             


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม
  e-mail: 40amskku@gmail.com อ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง โทรศัพท์: 043-202399, 083-850-3481(ในวันและเวลาราชการ)